ایساتیس

مدیر عامل محترم مجموعه ایساتیس | نمایشگاه 97

کابین روشویی پرسپولیس

ششمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام | 97

ارغوان

جناب اقای وطنی، مدیر و صاحب امتیاز برند ارغوان | نمایشگاه 97

آگهی نامه پارس آوا

جناب آقای محسن اطمینان فر، مدیر مسئول آگهی نامه پارس آوا | نمایشگاه 97

چینی بهداشتی مرجان

سرکار خانم احمدی، مدیرعامل چینی بهداشتی مرجان | نمایشگاه 97

چینی کسری

جناب آقای مهندس ضیایی، مدیر فروش چینی بهداشتی کسری | نمایشگاه97

سیلک گوهر

جناب آقای ابراهیم رضایی، مدیر شرکت سیلک گوهر | نمایشگاه 97

نمایشگاه صنایع وتجهیزات آشپزخانه و حمام

برادران مهریز زاده | نمایشگاه 97

ششمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام

ششمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام | نمایشگاه 97

پرسپولیس کابین

ششمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام | 97

آگهی نامه پارس آوا

جناب آقای محسن اطمینان فر، مدیر مسئول آگهی نامه پارس آوا | نمایشگاه 97

ششمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام

ششمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام | 97

ششمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام

ششمین نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه و حمام | 97